thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Ngy nay cc khu ? th? m?i v?i nh?ng ta cao t?ng hi?n ??i m?c ln ngy cng nhi?u t?i cc TP, nh?t l cc TP l?n, cc trung tm kinh t?, cng nghi?p pht tri?n, nh? H N?i, TP.HCM. Ng??i dn, ph?n l?n l l?p ng??i tr?, h??ng t?i m?t n?i an c? ?? l?p nghi?p!
C th? th?y r?ng cc khu ? th? m?i ? c s?c h?p d?n ??c bi?t b?i ?i?u ki?n s?ng t?t m n ?em l?i cho ng??i s? d?ng. Cc khu chung c? m?c ln c s? phn khc th? tr??ng nn m?i ng??i ??u c th? l?a ch?n cho mnh m?t c?n h? ph h?p v?i ti ti?n. ??c bi?t l nh?ng c?p v? ch?ng tr? t? thn l?p nghi?p ? cc t?nh l?. S?ng ? chung c? c th? ni l m?t l?i s?ng hi?n ??i ph h?p v?i xu h??ng pht tri?n c?a qu trnh ? th? ha ngy nay. Bn c?nh ? m?i ti?n ch ta ??u c d? dng tm th?y n?u c nhu c?u nh? cc d?ch v? gi?i tr, gio d?c, s?c kh?e....

van-hoa-chung-cu
Tuy nhin bn c?nh nh?ng m?t tch c?c m ta chung c? mang l?i th hi?n nay n?p s?ng, cc ti?n ch t??ng ch?ng nh? hon h?o ?y v?n cn nhi?u b?t c?p. ? l m?t cu?c s?ng nh?n nh?o, th?m ch cn x b?, nh?ch nhc ? nh?ng n?i ?, hnh lang chung, c?u thang my b? chi?m d?ng v s? d?ng b?a bi ty ti?n. C?n h? khng ch? l n?i ? c?a h? gia ?nh, m cn l n?i kinh doanh ki?m s?ng. Nh? m? nh hng ?n u?ng, siu th? mini, d?ch v? c?t tc, lm ??p. Thang my th ???c s? d?ng nh? m?t tr ch?i ?? d? tr? ?n h?ng ngy. B?m ln b?m xu?ng lin t?c m?c d khng c ng??i s? d?ng. Hay t? ?i xe vo thang my ?? ??a xe vo c?n h? c?a mnh ?? gi?m thi?u m?t mn g?i xe h?ng thng. Vi?c v?t rc b?a bi v?n l m?t trong ?ng ln n trong m?t ta chung c? v?n mnh. Chnh v th? c r?t nhi?u s? c? x?y ra nh? thang my h?ng lin t?c, ta chung c? th b?c mi hi th?i...
C th? ni v?n ha l nh?ng thi quen ???c l?p ?i l?p l?i v ???c x h?i ghi nh?n. V?n ha t?t hay khng t?t ??u do th?c c?a m?i c nhn t?o nn. S?ng t?i cc khu chung c? l s?ng trong m?t x h?i thu nh?, m?i ng??i, m?i tnh cch, m?i quan ni?m s?ng khc nhau nh?ng n?u m?i ng??i ??u v ci chung m b? b?t ?i ci ti c?a mnh th n?p s?ng t?i ?y s? ngy cng ??p h?n.

van-hoa-chung-cu-1
C?ng trong th?i gian v?a qua, B? Xy d?ng ban hnh Thng t? 02/2016 v? qu?n l nh chung c?, trong ? quy ??nh nhi?u ?i?u c? th? v? qu?n l v?n hnh v s? d?ng nh chung c?. Trch nhi?m c?a Ban qu?n l nh chung c? v c?a ng??i dn s?ng t?i ?y. ?y c th? ???c coi l m?t cng c? php l quan tr?ng l c? s? ?? xy d?ng v?n ha chung c?? Tuy nhin ?? Thng t? ?i vo cu?c s?ng, r?t c?n c nhi?u cu?c trao ??i, t?a ?m, tham kh?o ki?n gi?a nh ??u t? v c?ng ??ng. B?i l? ?? xy d?ng ???c n?p s?ng, v?n ha ? chung c? th tr??c h?t ph?i c nh?ng ??nh ch? ph h?p, cng b?ng, ???c s? ??ng thu?n c?a c?ng ??ng. V ?i?u r?t quan tr?ng l th?c t? gic ch?p hnh c?a m?i c? dn, s? minh b?ch, trch nhi?m trong ho?t ??ng c?a cc c? quan ch?c n?ng, t? nh qu?n l, ch? ??u t? ??n Ban qu?n l nh chung c?Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời