thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Hi?n t?i ng??i dn t?i khu chung chung c? B?y Hi?n Tower, qu?n Tn Bnh ?ang trong tnh tr?ng ??ng ng?i khng yn tr??c thng tin nh?n ???c thng bo c?t ?i?n , n??c sinh ho?t trong th?i h?n ba thng.
Tr??c khi mua chung c? cc h? dn ???c ch? ??u t? l Cng ty Long H?ng Pht cam k?t giao nh trong qu II-2014 nh?ng mi t?i qu I-2016 m?i giao nh cho dn. Th?m ch cn r?t nhi?u ng??i mua nh v?n ch?a ???c bn giao nh do chung c? ny xy d?ng ch?a xong. Theo S? Xy d?ng, ch? ??u t? chung c? B?y Hi?n Tower ? xy d?ng sai php so v?i thi?t k? ???c duy?t l h?n 722 m2 di?n tch sn xy d?ng.

chung-cu-bay-hien
M?c d ?on thanh tra ? ra quy?t ??nh ch? ??u t? ph?i tho d? ph?n vi ph?m nh?ng ch? ??u t? v?n ti?p t?c xy d?ng, khng kh?c ph?c sai ph?m, ph?t l? nh?ng c?nh bo c?a cc c? quan ch?c n?ng. S? Xy d?ng c?ng cho hay d? n ny sai ph?m ch?ng sai ph?m, t? vi?c xy d?ng sai so v?i thi?t k? ???c duy?t ??n vi?c ??a dn vo ? khi cng trnh ch?a ???c nghi?m thu. Vi?c ??a ng??i dn vo ? khi cng trnh ch?a hon thi?n l coi th??ng tnh m?ng c?a dn. L? x?y ra chy, n?, s?p thang my.. th khng bi?t ku ai. Bu?c c? quan c th?m quy?n ph?i ra nh?ng bi?n php c??ng ch? c?t ?i?n, c?t n??c ?? ??m b?o tnh m?ng cho ng??i dn.
Ti?n m?t t?t mang.Tr??c khi mua nh cc h? gia ?nh ? t? h?c h?i, truy?n cho nhau nh?ng kinh nghi?m ?? mua c?n h? chung c? ?ng nh?ng h? v?n khng l??ng tr??c nh?ng ?i?u m ch? ??u t? th?t h?a.
Nhi?u h? dn cho bi?t v?n bi?t khi chuy?n vo ? khi khu chung c? ch?a hon thi?n s? khng trnh ???c nh?ng r?i ro. Nh?ng ch? ??i cng trnh hon thi?n th qu lu, trong khi ? s? ti?n b? ra mua chung c? l c? gia ti c?a h?, tch cp trong m?t th?i gian di. Th?m ch nhi?u gia ?nh cn ph?i c?, vay li ngn hng ?? cho ?? ti?n mua nh. Thot ???c tnh tr?ng ? tr? ch?t ch?i th gi? ?y l?i ph?i ch?u c?nh c nh m khng ???c vo ?.
V vi?c ng??i dn vo ? t?i khu chung c? c? quan qu?n l ph??ng khng h? hay bi?t ? cho th?y vi?c qu?n l l?ng l?o c?a chnh quy?n ??a ph??ng. Khng th? ?? l?i h?t cho ch? ??u t?, hay ng??i dn m ngay c? cch qu?n l c?a chnh quy?n c?ng c?n ph?i xem xt. Ng??i dn ? ?y ?ang mong ch? nh?ng chnh sch th?a ?ng ?? yn tm v? ?y sinh s?ng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời