thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Nguy c? m?t an ton, tnh tr?ng xu?ng c?p h?ng h?ng c?a cc chung c? v?n th??ng ???c nh?c ??n g?n v?i trch nhi?m c?a cc ch? ??u t? hay Ban qu?n l. Tuy nhin, c?ng c khng t v?n ?? xu?t pht t? chnh cc h? c? dn, khi?n cho nhi?u chung c? tr? nn l?n x?n v nhanh xu?ng c?p. Nh? vi?c nui ch mo trong khu chung c? gy ?nh h??ng ??n ng??i xung quanh. Tnh tr?ng cc ng b? b m? s? d?ng thang my gia ?nh, b?m nt lin t?c ln xu?ng ?? d? ginh cho cho qua b?a ?n.
V vi?c ?i?n hnh nh? vi?c cho thu l?i ?? lm v?n phng.

M?c d vi?c c?m s? d?ng chung c? xy ?? ? lm v?n phng hay ??a ?i?m kinh doanh l quy ??nh ? c t? lu v thng 6 v?a qua l h?n cht ?? cc v?n phng vi ph?m ph?i r?i ?i. Tuy nhin, tnh tr?ng s? d?ng chung c? lm v?n phng v?n di?n ra ph? bi?n..

van-phong-o-chung-cu
T?i cc khu chung c? Trung Ha, Nhn Chnh H N?i l ??a ?i?m l t??ng ?? thu m?t b?ng kinh doanh. Chnh v v?y m M?t n?a trong s? ? ?ang ???c s? d?ng lm v?n phng cng ty v ?? bn hng. ??i di?n t? dn ph? cho bi?t, cc v?n phng gy khng t b?t ti?n v? qu t?i thang my, ch? ?? xe. Tnh tr?ng nhn vin, r?i khch hng ??n lm vi?c t?i ta nh, khi?n cho tr?t t? an ninh ? ?y kh ki?m sot. D ? c quy ??nh c?m, nh?ng khng c ??n v? no ?i ki?m tra hay nh?c nh? x? ph?t.

??i di?n B? Xy d?ng c?ng th?a nh?n, ? c nhi?u v?n b?n ?? c?p ??n vi?c c?m s? d?ng chung c? lm v?n phng, nh?ng th?c thi ch?a hi?u qu?. Tuy nhin, ??i di?n B? kh?ng ??nh, hi?n nay, c?m s? d?ng chung c? lm v?n phng ? ???c lu?t ha trong Lu?t Nh ?, c hi?u l?c t? thng 7/2015. V v?y, vi?c s? d?ng tri cng n?ng c?a chung c? ch?c ch?n ph?i b? x? l. Hi?n, cc c? quan ch?c n?ng ?ang xy d?ng d? th?o b? sung ?? c ch? ti x? ph?t ti?n ??i v?i hnh vi lm tri lu?t.

??i di?n B? Xy d?ng c?ng cho bi?t, trch nhi?m ki?m tra, gim st vi?c th?c hi?n quy ??nh c?m dng c?n h? chung c? lm v?n phng thu?c v? chnh quy?n ??a ph??ng. Hi?n nay, cc doanh nghi?p n?u ??t ??a ?i?m lm vi?c t?i cc chung c? dng ?? ? c?ng s? khng ???c ch?p thu?n gi?y php kinh doanh.

ng Tr?n Ng?c Hng, Ch? t?ch T?ng h?i Xy d?ng Vi?t Nam cho r?ng, vi?c dng chung c? lm v?n phng khng ph?i l v?n ?? m?i t?i cc n??c. Cc doanh nghi?p ch? vi ba nhn vin l?i ph?i thu m?t b?ng ? ph? s? r?t t?n chi ph. Ng??c l?i, doanh nghi?p c s? l??ng nhn vin t? 30 40 ng??i nh?ng s? d?ng c?n h? chung c? lm v?n phng s? lm t?ng t?i tr?ng v cng n?ng ta nh ln r?t nhi?u l?n. Do ?, khng c m?t chnh sch no ?p ?ng ???c quy?n l?i c?a t?t c? cc ??i t??ng trong x h?i, m ch? c th? ??m b?o quy?n v l?i ch cho ?a s? ng??i dn.

Tr??c m?t, c th? ?nh h??ng t?i m?t b? ph?n cc doanh nghi?p. Tuy nhin, v? lu di, h? s? yn tm h?n khi ??t v?n phng t?i nh?ng cng trnh ???c thi?t k? ?ng ch?c n?ng, ho?t ??ng trong mi tr??ng an ton, v?n minh th??ng m?i v tun th? quy ??nh c?a lu?t php. ?i?u quan tr?ng l B? Xy d?ng c?n ph?i ti?n hnh thanh, ki?m tra ??nh k?, sng l?c nghim tc v?n ?? ny th cu chuy?n c?m s? d?ng chung c? ngoi m?c ?ch ?? ? m?i ???c hi?n th?c ha


Tin cũ hơn:

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời