thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Cng ty TNHH Thang my Vinalift 4.9 out of 5 based on 69 votes.

Thang my VINALIFT - Cung c?p thang my lin doanh thi?t b? ??ng b? MITSUBISHI v thang my MITSUBISHI nh?p kh?u nguyn chi?c t? Nh?t B?n, Thi Lan, Hn Qu?c. M?c tiu c?a VINALIFT l ?p ?ng m?t cch ??y ?? nh?t nh?ng nhu c?u c?a khch hng b?ng cch cung c?p cc thi?t b? thang my v?i tnh n?ng k? thu?t ?u vi?t, an ton v kinh t?. B?o ??m tnh b?n v?ng c?a thi?t b? so v?i tu?i th? c?a cng trnh thng qua d?ch v? b?o tr tin c?y v?i l??ng cu?c g?i s?a ch?a th?p nh?t.

Cng ty TNHH Thang my Vinalift r?t hn h?nh ???c ph?c v? cho Cng trnh c?a Qu Khch hng.Cc ch?ng lo?i thang m chng ti ?ang cung c?p trn th? tr??ng Vi?t Nam.

                             - Thang my t?i khch
                             - Thang my gia ?nh
                             - Thang my t?i hng
                             - Thang my b?nh vi?n
                             - Thang my t?i th?c ?n
                             - Thang my quan st
                             - Thang cu?n
Chng ti lun xem quy?n l?i c?a khch hng nh? c?a chnh mnh ?? x?ng ?ng v?i vai tr l ??i tc thn thi?t, tin c?y v lu di c?a Qu khch hnh.??n v?i chng ti, Qu khch c th? hon ton tin t??ng v yn tm v? Ch?t l??ng, ?? th?m m?, an ton, tnh ?n ??nh v gi c? v Thang my VINALIFT ?ang quy t? nh?ng nhn vin c nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c thang may ? Vi?t Nam. Hy lin h? v?i chng ti ?? ???c t? v?n (Mi?n ph) v bo gi.

Đọc thêm...

S?n ph?m v d?ch v?

15 Tháng 6 2010
Thang my t?i khch
 

 

" alt="Thang my t?i khch" title="Thang my t?i khch" style="width:100px;height:100px;margin:3px 5px 3px 5px;" />

Thang my t?i khch nhn hi?u VINALIFT ???c thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng v?i nhi?u ch?c n?ng ti?n nghi ph h?p cho m?i lo?i ki?n trc khc nhau nh?:  - Trung tm th??ng m?i. - Chung c? cao c?p. - Cao ?c ?a n?ng. - Khch s?n cao c?p Thang my t?i khch c ??y ?? ch?c n?ng theo TCVN hi?n hnh, gip cho...

15 Tháng 6 2010
Thang my t?i hng
Thang t?i hang c?a t? ??ng:

Thang my t?i hng l thi?t b? quan tr?ng trong, gp ph?n l?u thng hng ha m?t cch d? dng trong cc nh my, khu cng nghi?p, cc showroom (Showroom oto, xe my).B?ng vi?c nghin c?u v ?ng d?ng nhi?u thnh t?u khoa h?c cng ngh? t? ??ng ha tin ti?n, thang my VINALIFT c th? ?p ?ng ???c m?i...

15 Tháng 6 2010
Thang my gia ?nh
N?i th?t cabin thang my gia ?nh ???c ?p g? sang tr?ng" alt="Thang my gia ?nh" title="Thang my gia ?nh" style="width:100px;height:100px;margin:3px 5px 3px 5px;" />

Ngy nay, m?t ph?n do di?n tch xy d?ng h?n ch? nn khng ch? cc cao ?c, cng trnh l?n m c? cc cng trnh t? nhn nh? h? gia ?nh, v?n phng lo?i nh?, khch s?n mini c?ng c xu h??ng ???c xy cao t?ng, ngoi ra do ?i?u ki?n kinh t? ngy m?t c?i thi?n, gi thang ngy...

16 Tháng 6 2010
Thang t?i th?c ph?m

 

" alt="Thang t?i th?c ph?m" title="Thang t?i th?c ph?m" style="width:100px;height:100px;margin:3px 5px 3px 5px;" />

Thang my t?i th?c ph?m nhn hi?u VINALIFT ???c thi?t k? r?t ph h?p v?i nh?ng v?n chuy?n ??c bi?t nh?: chuyn ch? th?c ?n, ?? dng nh b?p trong cc Nh hng, Khch s?n; nh?ng v?t d?ng hng ha ??n gi?n trong cc Siu th?, Trung tm th??ng m?i; nh?ng v?t d?ng ??n gi?n nh? H? s?, s? sch...

17 Tháng 6 2010
Thang cu?n
Thang cu?n - Escalator - Thang cuon

" alt="Thang cu?n " title="Thang cu?n " style="width:100px;height:100px;margin:3px 5px 3px 5px;" />

Thang cu?n l m?t thi?t b? v?n chuy?n ng??i d?ng b?ng t?i. Thang cu?n bao g?m h? th?ng nh?ng b??c thang c th? chuy?n ??ng ln trn hay xu?ng d??i lin t?c lun phin nhau thnh vng trn khp kn, ?n kh?p v?i nhau b?ng nh?ng khe su trn b? m?t.Thang cu?n th??ng ???c l?p ??t t?i cc siu th?,...

25 Tháng 6 2010
D?ch v?

D?CH V? B?O TR S?A CH?A THANG MY: CH? ?? B?O TR ??NH K? M?i l?n b?o tr, chng ti s? b?o d??ng cc h?ng m?c sau : Ki?m tra v lm s?ch b? th?ng, tang th?ng v cng th?ng. Ki?m tra v ?i?u ch?nh b? ch?n t?ng, cng t?t t?ng Ki?m tra ?? l?ch t?ng, gia t?ng t?c, gi?m t?c, ?? gi?t v...