thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

?? ??m b?o s? ho?t ??ng t?t cho nh?ng chi?c thang my m h?ng ngy m?i ng??i v?n th??ng xuyn s? d?ng th ??ng sau ? l m?t ??i ng? nh?ng ng??i th? thang my lnh ngh?, ch?m ch? nhi?t huy?t v?i cng vi?c.

B?i ngh? l?p ??t, s?a ch?a thang my ???c coi l m?t trong nh?ng ngnh ngh? c thu nh?p kh cao. Tuy nhin ?? c ???c m?c thu nh?p cao nh? v?y th nh?ng ng??i th? thang my c?ng ph?i ??i m?t v?i r?t nhi?u kh kh?n, v?t v?. V n?u khng c lng tm huy?t th h? kh lng theo ?u?i ???c cng vi?c. B?i vi?c l?p ??t, s?a ch?a thang my c?ng l m?t trong nh?ng ngh? gy t?n h?i s?c kh?e. V c nh?ng tr??ng h?p x?y ra t? vong trong qu tnh lm vi?c.

Nh?ng ng??i lm vi?c ny th??ng ph?i lm vi?c trong ?i?u ki?n nguy hi?m v ??c th ring c?a thang my hi?n nay l di chuy?n theo chi?u th?ng ??ng. C nguy c? b? nhi?m ch?t nhi?m, ngoi ra ngh? ny ph?i h?t s?c c?n th?n v c b?o h? lao ??ng ?? trnh kh?i nh?ng nguy hi?m c th? b? ng, h?n n?a ph?i h?t s?c ch n?u khng r?t d? b? tai n?n nh? k?t ho?c c th? ??t tay. V c s? c? nguy hi?m nh?t l ch?t ng??i nh? v? vi?c d??i ?y

newlife-tower-ha-long

Vo ngy hm qua t?i h? thang my ph? thu?c ta nh s? 3 chung c? Newlife Tower ph??ng Bi Chy, TP H? Long m?t v? tai n?n th??ng tm ? x?y ra khi?n 3 cng nhn thang my t? vong. Do r?i t? t?ng 7 xu?ng h? thang t?ng 1 khi ?ang thi cng l?p ???ng ray thang my.

Cc n?n nhn ?ang c tu?i ??i cn kh tr? ? l Hu?nh Ging Nguyn (SN 1989, qu qun: B R?a - V?ng Tu); Nguy?n Hoi Phong (SN 1999, qu qun: TP H? Ch Minh); Tr?n Hi?u Nam (SN1995, qu qun: TP H? Ch Minh).

Sau khi s? vi?c x?y ra, ng V? V?n Di?n, Ph Ch? t?ch UBND t?nh Qu?ng Ninh ? xu?ng hi?n tr??ng ?? th?m h?i cc gia ?nh c n?n nhn b? n?n, ??ng th?i yu c?u c? quan ch?c n?ng ?i?u tra lm r nguyn nhn v? vi?c, ch? ??u t? t?m d?ng thi cng ?? ki?m tra ?i?u ki?n an ton lao ??ng.

Hi?n thi th? c?a cc n?n nhn ? ???c ??a v? nh xc c?a b?nh vi?n ?a khoa Bi Chy ?? ng??i nh n?n nhn lm th? t?c ti?p nh?n. L?c l??ng ch?c n?ng t?nh Qu?ng Ninh ?ang m? r?ng ?i?u tra v? vi?c.

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời